Noter

NOTE 1 – REGNSKAPSPRINSIPPER

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk. Selskapet har videre fulgt relevante bestemmelser i Norsk Regnskaps Standard utarbeidet av Norsk Regnskaps Stiftelse.

Driftsinntekter

Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester inntektsføres etter hvert som de leveres.

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter normalt poster som forfaller til betaling innen ett år etter siste dag i regnskapsåret, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Omløpsmidler vurderes til laveste verdi av anskaffelseskost og antatt virkelig verdi (Laveste verdis prinsipp).

Anleggsmidler og langsiktig gjeld

Anleggsmidler omfatter eiendeler bestemt til varig eie og bruk for virksomheten. Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost.

Varige driftsmidler føres opp i balansen og avskrives over driftsmidlets forventede økonomiske levetid.

Disse driftsmidler nedskrives til gjenvinnbart beløp ved verdifall som forventes ikke å være av forbigående art. Gjenvinnbart beløp er høyeste av netto salgsverdi og verdi i bruk.

Verdi i bruk er nåverdi av fremtidige kontantstrømmer knyttet til eiendelen. Nedskrivinger blir reversert når grunnlaget for nedskrivingen ikke lenger finnes
å være til stede.

Vedlikehold / påkostning

Utgifter som påløper for å opprettholde driftsmiddelets kvalitetsnivå, kostnadsføres når de påløper. Utgifter som påløper for å bringe driftsmiddelet tilbake til standarden ved vårt kjøp av driftsmiddelet (tatt hensyn til teknisk utvikling fram til i dag) kostnadsføres direkte. Utgifter som representerer en standardheving ut over standarden ved vårt kjøp, tillegges kostpris, dvs. balanseføres.

Varer

Varer er vurdert til det laveste av anskaffelseskost (FIFO-prinsippet) og netto salgsverdi (Laveste verdis prinsipp). Når det gjelder usolgt fangst ombord og på fryselager per 31.12., er dette vurdert til netto oppnådd salgspris ved realisering umiddelbart etter årsskiftet.

Bruk av netto salgspriser på denne beholdningen av fangst er gjort for å få fram et mest mulig rettvisende bilde av resultatet av fisket i kalenderåret. Fangsten av fisken er den kritiske hendelsen i vår virksomhet.

Det er også foretatt et lottoppgjør på 2014 ut fra denne verdien.

Fellesutgifter

I posten fellesutgifter inngår det som innen selskapets virksomhet etter tariff anses som felleskostnad/fellesutgift, herunder blant annet lott og hyre til stuert, mannskapsbytte, lossing, emballasje, pakkeforsikring og for regnskapsåret 2013 også refusjoner til Fiskeridirektoratet i forbindelse med oppdrag for Overvåkningstjenesten for fiskefelt.

Fordringer

Kundefordringer og andre fordringer oppføres opp til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringene. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap.

Andre fordringer er også gjenstand for en tilsvarende vurdering.

Skatt

Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter periodens betalbare skatt som blir utlignet og forfaller til betaling i neste regnskapsår i tillegg til endring i utsatt skatt.

Utsatt skatt er beregnet med skattesatsen ved utgangen av regnskapsåret (27 %) på grunnlag av skattereduserende og skatteøkende midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier. I beregningen er det også medtatt ligningsmessig framførbart underskudd ved regnskapsårets utgang. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode er utlignet og nettoført.

Kontantstrømoppstilling

Kontantstrømoppstillingen er utarbeidet etter den indirekte metode. Kontanter og kontantekvivalenter omfatter kontanter, bankinnskudd og andre kortsiktige, likvide plasseringer.

Bruk av estimater

Ledelsen har brukt estimater og forutsetninger som har påvirket regnskapsresultatet og verdsettelsen av eiendeler og gjeld, samt usikrede eiendeler og forpliktelser på balansedagen under utarbeidelsen av årsregnskapet i henhold til god regnskapsskikk.

NOTE 2 – LOTT OG LØNNSKOSTNADER

Selskapet har hatt 39 årsverk i regnskapsåret.

Spesifikasjoner av lønnskostnader 2014 2013
Lott og lønn 35 184 901 32 327 800
Arbeidsgiveravgift 217 679 217 690
Pensjonskostnader 250 067 194 246
Andre lønnsrelaterte ytelser 290 161 – 1 127
TOTALT 35 942 808 32 738 609
Ytelser til ledende personer og revisor Lønn Pensjonskostnad Bonus/annet Sum
Daglig leder 1 420 560 (**) 30 624 (*) 260 205 1 711 389
Styremedlemmer 623 176 0 0 623 176
Revisjonshonorarer, som består av:
Revisjon 135 650
Samlet honorar til revisor 135 650

(*) Daglig leder ble gitt en bonus på kr 250 000 for 2013 som kom til utbetaling i 2014 og dermed ble belastet regnskapet da.

Pensjon

Foretaket er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning for selskapets ansatte jfr. lov om obligatorisk tjenestepensjon. Foretaket har etablert en tjenestepensjonsordning som tilfredsstiller kravene i loven.
(**) Daglig leder er omfattet av ordningen og dennes andel av pensjonsytelsene framkommer ovenfor.

Pensjonsordningen er en tilskuddsbasert ordning. Premieinnbetalingene til denne ordningen kostnadsføres løpende. Det blir derfor ingen balanseføring for denne pensjonsordningen.

NOTE 3 – VARIGE DRIFTSMIDLER
Askrivningstablå Konsesjoner
og strukturkvoter
Skip Driftsløsøre,
inventar,verktøy,
kontormaskiner
Sum
Anskaffelseskost per 01.01. 138 646 436 104 906 541 826 971 244 379 948
+ Tilgang 0 315 793 2 414 448 2 730 241
Anskaffelseskost per 31.12. 138 646 436 105 222 334 3 241 418 247 110 189
Akk. av/nedskrivning per 01.01. 8 999 397 39 525 917 183 061 48 708 374
+ Ordinære avskrivninger 5 934 431 6 563 847 794 623 13 292 902
Akk. av/nedskrivning per 31.12.  14 933 828  46 089 764  977 684  62 001 276 
         
Balanseført verdi per 31.12.  123 712 608  59 132 571  2 263 734  185 108 913
Prosentsats for ord. avskrivning 4-5 4-33 20-100
NOTE 4 – KONSESJONER OG STRUKTURKVOTER

Grunnkvoten som er evigvarende er bokført til en verdi på MNOK 20 – mens øvrige strukturkvotene som har en varighet på 20 og 25 år står for resten av totalverdien på fiskerettighetene. Selskapet har også konsesjon for rekefiske, men denne rettigheten er ikke balanseført med noen verdi.

NOTE 5 – NÆRSTÅENDE

Det er med virkning fra 1. desember 2012 inngått leieavtale på forretningsmessige vilkår mellom selskapet som leietaker og Jan Arne Lerbukt som
utleiere for leie av selskapets driftsbase.

Leieavtalen gjelder første etasje i driftsbygning i Sør-Tverrfjord, Loppa kommune, Finnmark, med tillegg av bruksrett til kaikrane og fendret kai.

Leieavtalen er inngått på en kontraktsmal som er vanlig hva gjelder leie av lokaler. Leien er fastsatt til kroner 300 000 per år og har en gjensidig skriftlig oppsigelsestid på seks måneder.

NOTE 6 – MIDLERTIDIGE FORSKJELLER OG GRUNNLAGENE FOR UTSATT SKATT/UTSATT SKATTEFORDEL PER 31.12.

Utsatt skatt/skattefordel i balansen avsettes på grunnlag av forskjeller mellom regnskapsmessige verdier i henhold til norsk regnskapsstandard for skatt.

Midlertidig skatteøkende og skattereduserende forskjeller som kan utlignes er nettoført.

2014 2013
 + Driftsmidler 27 689 730 29 091 058
+ Varebeholdning 0 1 399 530
+ Gevinst- og tapskonto 2 191 618 2 739 523
+ Andre forskjeller som påvirker betalbar skatt 5 137 219 673 520
Sum positive skatteøkende forskjeller  35 018 567  33 903 631
Grunnlag for beregning av utsatt skatt/skattefordel 35 018 567 33 903 631
Balanseført utsatt skatt  9 455 013  9 153 980
NOTE 7 – SKATTEKOSTNAD PÅ ÅRETS RESULTAT

Årets skattekostnad og spesifikasjon over forskjellen mellom det regnskapsmessige resultat før skattekostnad og årets skattegrunnlag

Spesifikasjon av årets skattegrunnlag
Resultat før skattekostnader 13 707 348
+ Permanente og andre forskjeller 40 907
+ Endring i midlertidige forskjeller – 1 114 936
= Inntekt  12 633 319 
Spesifikasjon av årets skattekostnad 
Beregnet skatt av årets resultat 3 410 996
= Sum betalbar skatt av årets resultat  3 410 996
+/- Endring i utsatt skatt (regnskapsført) 301 033
+/- Endring i utsatt skattefordel (regnskapsført) 0
= Ordinær skattekostnad av årets resultat 3 712 029
Skattesats i inntekståret 27
Betalbar skatt i balansen består av 
Sum betalbar skatt 3 410 996
+ Betalbar skatt vedrørende feil tidligere år 476 910
= Betalbar skatt i balansen  3 887 906 
NOTE 8 – EGENKAPITAL
Aksjekapital/selskapskapital Overkursfond Annen egenkapital Sum egenkapital
 Per 31.12.13 2 115 400 15 003 542 35 031 758 52 150 700
+ Feil tidligere år 1 226 339 1 226 339
Per 01.01. 2 115 400 15 003 542 36 258 097 53 377 040
+ Fra årets resultat 9 995 319 9 995 319
– Avsatt utbytte – 2 000 000 – 2 000 000
= Overføring til annen EK 7 995 319 7 995 319
Per 31.12. 2 115 400 15 003 542 44 253 416 61 372 359

Feil i tidligere års regnskaper

Selskapet har grunnet feil i tidligere års regnskaper endret regnskapspostene lott og hyre samt andre inntekter.

Endringen er ført direkte mot egenkapitalen ved regnskapsårets begynnelse, og har gitt følgende effekt på betalbar skatt og egenkapitalen:

Per 31.12. i fjor
Sum effekt på endrede regnskapsposter 1 703 249
Effekt på betalbar skatt 476 910
Effekt på annen egenkapital per 31.12. i fjor 1 226 339

Sammenligningstallene for i fjor er omarbeidet med hensyn på endring av feil i de poster hvor det er gjort endringer som angitt i spesifikasjonen ovenfor.

Det er ikke foretatt omarbeidelse av resultatregnskapet for tidligere år.

NOTE 9 – GJELD, PANT OG GARANTIER MV.
 Pantesikret gjeld I år I fjor
Revolverende trekkfasilitet (*) 125 000 000 155 000 000
Sum gjeld sikret med pant 125 000 000  155 000 000 

(*) Selskapet har en langsiktig gjeld i form av en “revolverende trekkfasilitet”, også kalt “rammelån”. Trekkfasiliteten er “revolverende”, dvs. at rammen reduseres med et gitt beløp hvert år. Tilgjengelig ramme var ved balansedagen 146 000 000 som betyr at tilgjengelig, ikke opptrukket kreditt på dette tidspunkt var 21 000 000.

Den del av langsiktig gjeld som forfaller til

Pantsatte eiendeler (balanseførte verdier) Pant Balanseført
Fiskeredskaper 5 000 000 1 137 767
Driftstilbehør 5 000 000 1 125 968
Varelager 10 000 000 2 371 461
Kundefordringer 10 000 000 9 412 885
Sum pantsatte eiendeler  30 000 000  14 048 080

Tinglyst pant i fartøyet er kroner 225 000 000.

I tillegg kommer frivillig pant slik som opplistet ovenfor.

NOTE 10 – ANDRE FORDRINGER
Langsiktig I år I fjor
Periodisert klassing 3 089 622 673 520
Periodisert vedlikehold (*) 2 047 597 0
Sum langsiktig 5 137 219 673 520
Kortsiktig I år I fjor
Forskuddsbetalte leier 82 018 0
Forskuddsbetalt forsikring 210 541 82 975
Forskuddsbetalte kostnader 16 512 58 041
Forskuddsbetalte avgifter 2 122 0
Periodisert erstatning forsikring 970 687 268 820
Periodisert vedrørende prosjekt 0 149 185
Krav refusjon mineraloljeavgift 175 379 885 481
Sum kortsiktig 1 457 257 1 444 502

Selskapet foretar hovedklassing av skip/maskiner hvert femte år. Denne kostnaden er periodisert og balanseført og kostnadsføres så over de fem år klassingen gjelder for.

(*) Endringer i regnskapsestimat vedrørende vedlikehold

Fra og med regnskapsåret 2014 har selskapet endret estimat vedrørende periodisering av deler av vedlikeholdet. Selskapet foretar som tidligere løpende vedlikehold av fartøyet. Den del av vedlikeholdet som er forventet å ha en viss periodisk gjentakelse og varighet, er periodisert og balanseført og kostnadsføres så over fem år eller tre år, avhengig av vedlikeholdets forventede varighet.

NOTE 11 – VARER
Per beholdningstype I år I fjor
Beholdning fisk 19 264 5 233 576
Beholdning bunkers 714 417 1 602 390
Beholdning proviant 39 000 64 000
Beholdning bruk, “deler” 775 825 750 000
Beholdning reservedeler fabrikk 822 955 969 035
Totalt  2 371 461  8 619 001

Beholdning av fisk er usolgt fisk ombord og på fryselager som selges umiddelbart etter årsskiftet.

NOTE 12 – BUNDNE MIDLER

Skattetrekkinnskudd utgjør per 31.12. i år kr 1 025 381 og utgjorde per 31.12. i fjor kr 940 777.

NOTE 13 – AKSJEKAPITAL OG AKSJONÆRER

Selskapet har 21 154 aksjer hver pålydende kr 100, samlet aksjekapital utgjør kr 2 115 400.

Selskapet aksjekapital er oppdelt i følgende aksjeklasser:

Aksjeklasse Antall Samlet Bokført
A-aksjer 100 1 000 kr 1 100 000
Splitt 30.01. 2006 11 000 100 kr 1 100 000
Emisjon 31.01. 2006 10 154 100 kr 1 015 400
Samlet  21 154  100  kr 2 115 400 

Selskapets aksjonærer per 31.12.

Navn A-aksjer Sum aksjer Eierandel
Hermes Holding AS 11 212 11 212 53 % (*)
Jakobsen & sønner AS 4 971 4 971 23,5 %
Grimsholm AS 4 971 4 971 23,5 %
Sum 21 154 21 154 100 %

(*) 35 % eiet av Jan Roger Lerbukt, daglig leder.