Kontantstrømoppstilling

Likvider tilført/brukt på virksomheten Note 2014 2013
 Resultat før skatt 13 707 348 16 957 834
+ Ordinære avskrivninger 3 13 292 902 10 849 982
 – Årets betalte skatter 6, 7, 8  (4 860 367) 0
 +/- Endring i varelager 6 247 540 (4 651 042)
 +/- Endring i kundefordringer (155 630)  3 677 373
 +/- Endring i leverandørgjeld (4 526 118) 2 070 564
 +/- Periodisert klassing/vedlikehold 3, 10 (4 463 698) 229 638
 +/- Endring i andre tidsavgrensningsposter 1  1 442 054 5 534 526
 A = netto likviditetsendring fra virksomheten   20 684 031 34 668 875
 Likvider tilført/brukt på investeringer
 – Investeringer i varige driftsmidler 3 (2 730 241)  (85 416 021)
 B = netto likviditetsendring fra investeringer    (2 730 241) (85 416 021)
 
 Likvider tilført/brukt på finansiering
 +/- Endring langsiktig gjeld 9 (30 000 000) 59 187 500
 – Utbytte (2 500 000) (2 000 000)
 C = netto likviditetsendring fra finansiering    (32 500 000) 57 187 500
 A + B + C = netto endringer likvider gjennom året    (14 546 210) 6 440 355
 + Likviditetsbeholdning per 01.01. 32 655 944 24 509 970
 = Likviditetsbeholdning per 31.12.   18 109 734 30 950 325
 Kontantbeholdning mv framkommer slik:
 Kontanter og bankinnskudd per 31.12. 17 084 353 31 715 167
 + Skattetrekkinnskudd o.l. per 31.12. 1 025 381 940 777
 = Beholdning av kontanter mv 31.12. 9  18 109 734  32 655 944