Fiskets gang

Driftsopplegg

Fartøyet Hermes drev i 2014 fiske på tildelte kvoter av torsk, hyse, sei, snabeluer og blåkveite samt bifangst av andre kommersielle arter. I tillegg drev fartøyet fiske etter reker – et fiske som ikke er kvoteregulert. Fisket foregikk i Nordsjøen, langs norskekysten, i Barentshavet, i Svalbardsonen og ved Grønland.

Total fangst

Total fangst i 2014 var 5578 tonn, en nedgang på 2380 tonn (30 %) fra 7958 tonn i 2013.

Alle tall er her produktvekt landet fangst, ikke rundvekt slik som våre kvoter oppgis.

Fangstvolum

Art 2014 Andel 2013 Andel Endring
 Torsk 2 717 49 % 5 115 64 % – 47 %
Hyse 613 11 % 1 286 16 % – 52 %
Sei 647 12 % 686 9 % – 6 %
Sei sør for 62°N 387 7 % 503 6 % – 23 %
Reker 297 5 % 171 2 % 73 %
Annen fisk 916 16 % 197 2 % 365 %
Totalt  5 578  100 %  7 958  100 %  – 30 %

Antall turer og turlengde

Det ble gjennomført totalt 16 turer, 13 på hvitfisk, 2 reketurer og 1 kombinert reke- og torsketur.

Fartøyet var i drift i 329 døgn inkludert steaming til og fra fiskefelt, samt tid medgått til levering av fangst.

Dette er en nedgang på 7 turer og 55 driftsdøgn sammenlignet med 2013, der fartøyet gjennomførte 23 turer og var i drift 365 døgn.

Lengden på turene i 2014 varierte fra 7 til 54 døgn, der blåkveiteturen på Grønland representerte den lengste turen.

Fiske etter hvitfisk

I kategorien hvitfisk inngår de fiskeslagene selskapet er tildelt kvoter for. Dette er torsk, hyse, sei, uer og blåkveite. Ellers tilkommer også bifangst av annen fisk som det ikke er fartøykvoter for.

Det ble gjennomført 13 turer etter hvitfisk samt 1 kombitur torsk og reke, totalt 259 døgn brukt.

Torskefisket var godt gjennom nesten hele året med til tider meget store forekomster. Selskapet opplevde store mengder torsk på nesten alle turer, med det beste fisket i mars og november/desember måned.

Hysefisket var noe dårligere enn tidligere år samt at det var nedgang i hysekvoter fra tidligere år. Hovedkvantumet av hyse ble fisket på våren og om høsten.

Seifisket var på et lavere nivå sammenlignet med tidligere år. En del dårlig vær under seifisket på vinteren gjorde sesongen noe vanskelig. Seifiskeriet foregikk i denne perioden på Mørekysten og i Nordsjøen – derav reduksjonen i oppfisket kvantum av kvoten sør for 62°N (reduksjonen her skyldes nedgang i kvotene).

Torskefisket foregår i all hovedsak med enkelttrål, og dette utgjør omtrent 85 % av alle hal.

Som én av tre norske trålere deltok fartøyet i 2014 i fiske av Norges andel av blåkveitekvoter på Vest-Grønland.

Rekefiske

Det ble gjennomført 2 reketurer og 1 kombitur reke/ torsk, totalt 70 døgn brukt på rekefiske. Av disse døgnene var fartøyet innleid av Fiskeridirektoratet, Overvåkningstjenesten for fiskefelt (OVT), i 42 døgn.

Tilgangen på reker i 2014 opplevdes vanskelig, på linje med tendensen de seneste år.

Rekefisket foregår i all hovedsak med dobbelttrål, og dette utgjør omtrent 96 % av alle hal.

Tauetid

Total tid med bruket i sjøen var 3716 timer, noe som tilsvarer 155 døgn, eller 47 % av den totale driftstiden.

Av dette var 2814 timer i fiske etter hvitfisk og 902 timer i rekefisket.

Fangstvolum og fangstrater

Den store nedgangen i oppfisket kvantum fra 2013 til 2014 skyldes i hovedsak bortfall av «betalingskvoter» for oppdrag for Overvåkningstjenesten i Fiskeridirektoratet (OVT).

De fleste torsketrålere i Norge står på en rulleringsliste for deltakelse i blåkveitefisket ved Grønland.

I 2014 var Hermes ett av fartøyene som sto for tur, og dermed fisket fartøyet langt mer blåkveite i 2014 sammenliknet med 2013.

Videre ble det i 2014 for første gang på mange år åpnet for et direktefiske etter uer. Dette fisket bidro også godt til fangstvolumet og omsetningen sammenliknet mengde og verdi av uer i tidligere år.

Sett hele året under ett gir den totale fangstmengden sammenholdt med tauetiden en gjennomsnittlig fangstrate på 1887 kg per time i fiske etter hvitfisk og 350 kg per time i rekefiske.

Videre varierer fangstratene sterkt basert på hvilket fiskeslag som det drives fiske etter (torsk/hyse/ sei/uer/blåkveite/reker), årstid, område, værforhold med videre.

Bunkersforbruk

Totalt forbruk av bunkers, både MSD og MGO, var i 2014 på 3 764 800 liter, en reduksjon på 190 188 liter fra 3 954 998 liter i 2013. Snittforbruket per driftsdøgn økte fra 10 836 liter per døgn i 2013 til 11 443 liter per døgn 2014, noe som skyldes økt driftstid i bunkersintensivt rekefiske samt oppdrag for OVT.

Bunkersforbruk per kg fangst

Bunkersforbruket per kg fangst som varierer sterkt med fangstratene på den enkelte tur. De mest bunkerseffektive turene i 2014 var i fisket etter torsk og hyse i januar, mars og november måned. Dette var tur nummer 1 på kysten av Vest-Finnmark, tur 4 på Hjelmsøybanken (for øvrig med BBC ombord) og tur 14 som foregikk på Sentralbanken. Her var bunkersforbruket på snitt under 0,3 liter per kg levert fangst.

Snittforbruket gjennom hele året, både ved fiske etter hvitfisk og i rekefiske, var 0,67 liter per kg levert fangst der rekefisket og tokt for OVT representerte hele økningen fra året før.

Vi gikk og i 2014 til anskaffelse av nye torsketråler der fokus var å få ned slepemotstand. Dette blant annet ved bruk av nyere trådmateriale. Disse trålene, som er utviklet i samarbeid med redskapsleverandør, gir oss en bunkersbesparelse i forhold til tidligere trålbruk. Videre ble det bestilt nye, mer effektive, tråldører på slutten av året, og disse er tatt i bruk i 2015. Dette er i tråd med vår miljøprofil.

Marked og omsetning

Priser på våre produkter

Prisene på alle arter økte i 2014 sammenliknet med 2013. Samlet veid snittpris for all levert produkt økte med så mye som kroner 4,54 mot foregående år, noe som tilsvarer en økning på hele 31 %.

For en mer detaljert oversikt over prisutviklingen på de forskjellige produktene selskapet leverer, se tabell og figur på neste side.

Største kunder

Vår desidert største, og dermed også viktigste kunde, er Scanfish/Espersen. De kjøper all fangst av hyse samt all torsk opp til fire kg. Dette utgjorde i 2014 omtrent 44 % av omsetningen.

Nest største kunde var Mistral Ltd. Dette er en utenlands trader som vi solgte fisk til gjennom egen eksport.

Fangstverdi

Til tross for en relativt stor nedgang i oppfisket kvantum for vårt viktigste produkt torsken, endte 2014 med hensyn på fangstverdi meget godt på grunn av økte fiskepriser.

Snittpriser

Art 2014 2013 Endring Endring
Torsk 18,12 14,35 3,77 24 %
Hyse 23,26 18,57 4,69 39 %
Sei 13,95 10,46 3,49 25 %
Sei sør for 62°N 11,74 10,03 1,71 13 %
Reker 22,94 20,58 2,36 14 %
Annen fisk 24,64 13,87 10,77 74 %
Snittpris 19,08 14,54 4,54 31 %