Årsregnskap

DRIFT Note 2014 2013
Driftsinntekter
Salgsinntekt 100 474 983 110 697 701
Annen driftsinntekt 1 8 593 352 85 000
Sum driftsinntekter 109 068 335 110 782
Driftskostnader
Fellesutgifter 1 7 786 952 13 000 696
Lott og lønnskostnader 2 35 942 808 32 738 609
Avskrivning på skip, driftsmidler og strukturkvoter 3, 4 13 292 902 10 849 982
Annen driftskostnad 5 32 733 377 31 863 887
Sum driftskostnader 89 756 039 88 453 174
DRIFTSRESULTAT   19 312 296 22 329 527
FINANS Note 2014 2013
Finansinntekter
Annen renteinntekt 720 556 660 425
Annen finansinntekt 7 194 888
Sum finansinntekter   727 750 661 313
Finanskostnader
Annen rentekostnad 6 221 851 5 831 672
Annen finanskostnad 110 847 201 333
Sum finanskostnader   6 332 698 6 033 006
FINANSRESULTAT   (5 604 948) (5 371 693)
Ordinært resultat før skattekostnad   13 707 348 16 957 834
Skattekostnad på ordinært resultat 6, 7 3 712 029 4 413 269
Ordinært resultat   9 995 319 12 544 565
ÅRSRESULTAT   9 995 319 12 544 565
Overføringer
Avsatt til ordinært utbytte 8 2 000 000 2 500 000
Overføringer annen egenkapital 8 7 995 319 10 044 565
Sum overføringer   9 995 319 12 544 565

Balanse per 31.12.2014

EIENDELER Note 2014 2013
ANLEGGSMIDLER
Immaterielle eiendeler
Konsesjoner og strukturkvoter 3, 4, 9 123 712 608 129 647 039
Sum immaterielle eiendeler    123 712 608 129 647 039
Varige driftsmidler
Skip 3, 9 59 132 571 65 380 625
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner o.l. 3, 9 2 263 734 643 910
Sum varige driftsmidler   61 396 305 66 024 534
Finansielle anleggsmidler
Andre fordringer 10 5 137 219 673 520
Sum finansielle anleggsmidler   5 137 219 673 520
Sum anleggsmidler   190 246 132 196 345 094
OMLØPSMIDLER Note 2014 2013
Varer 9, 11 2 371 461 8 619 001
Fordringer
Kundefordringer 9 9 412 885 9 257 255
Andre kortsiktige fordringer 10 1 457 257 1 444 502
Sum fordringer   10 870 142 10 701 758
Bankinnskudd, kontanter o.l. 9, 12 18 109 734 32 655 944
Sum omløpsmidler   31 351 337 51 976 702
SUM EIENDELER   221 597 469 248 321 796

Balanse per 31.12.2014

EGENKAPITAL OG GJELD Note 2014 2013
EGENKAPITAL
Innskutt egenkapital
Aksjekapital 13 2 115 400 2 115 400
Overkurs 8 15 003 542 15 003 542
Sum innskutt egenkapital   17 118 942 17 118 942
Opptjent egenkapital
Annen egenkapital 8 44 253 416 36 258 097
Sum opptjent egenkapital   44 253 416 36 258 097
Sum egenkapital 61 372 358 53 377 040
GJELD Note 2014 2013
Langsiktig gjeld
Avsetning for forpliktelser
Utsatt skatt 6, 7 9 455 013 9 153 980
Sum avsetning for forpliktelser   9 455 013 9 153 980
Annen langsiktig gjeld    
Øvrig langsiktig gjeld 9 125 000 000 155 000 000
Sum annen langsiktig gjeld   125 000 000 155 000 000
Sum langsiktig gjeld   134 455 013 164 153 980
Kortsiktig gjeld
Leverandørgjeld 2 046 621 6 572 739
Betalbar skatt 7 3 887 906 5 337 277
Skyldig offentlige avgifter 7 546 699 6 999 139
Utbytte 2 000 000 2 500 000
Annen kortsiktig gjeld 14 10 288 872 9 381 622
Sum kortsiktig gjeld   25 770 097 30 790 777
Sum gjeld   160 225 110  194 944 757 
SUM EGENKAPITAL OG GJELD   221 597 469  248 321 796 

Tromsø
31. desember 2014

19. mars 2015