Årsberetning

Virksomhetens art

Hermes AS driver trålfiske etter hvitfisk og reker. Selskapet har forretningsadresse i Loppa kommune mens virksomheten drives om bord i frysetråleren M/Tr Hermes.

Virksomheten har i 2014 hovedsakelig konsentrert seg om eie og drift av frysetråleren Hermes, og fartøyet har deltatt i det fiskeri selskapet har konsesjon for å drive.

Utover fiske på tildelte kvoter har fartøyet vært engasjert av Overvåkningstjenesten i Fiskeridirektoratet, samt at det inngår i Havforskningsinstituttets referanseflåte. Begge disse engasjementene er betalte engasjementer og inngår dermed i årets inntekter.

Formål

Selskapets formål er fiske og fangst, produksjon av sjømat og annen maritim tilknyttet virksomhet.

Fortsatt drift

Styret og daglig leder legger forutsetningen om fortsatt drift av selskapet til grunn ved avleggelsen av årsregnskapet.

Konsern

Selskapet inngår i konsernet Hermes Holding AS. Konsernregnskapet kan fås utlevert ved henvendelse til selskapet.

Rettvisende oversikt, utvikling og resultat

Kjøp og salg av fartøy og kvoter

I juni 2013 ble det inngått intensjonsavtale med selger Havfisk ASA om kjøp av fartøyet Jergul med rettigheter. Mot slutten av 2013 ble intensjonsavtalen avløst av en endelig avtale som ikke er gjennomført. Selskapet vil i løpet av 2015 gå til rettslige skritt for å få avtalen gjennomført i henhold til inngått kjøpekontrakt.

Fangstvolum

Fangstvolumet i 2014 var 5578 tonn produktvekt mot 7958 tonn i 2013. Den store nedgangen skyldes bortfall av «betalingskvoter» for oppdrag for Overvåkningstjenesten i Fiskeridirektoratet. Disse oppdragene gjøres nå opp i en avtalt betaling per døgn i motsetning til tidligere års praksis.

De fleste torsketrålere i Norge står på en rulleringsliste for deltakelse i blåkveitefisket ved Grønland. I 2014 var «Hermes» ett av fartøyene som sto for tur, og dermed fisket fartøyet langt mer blåkveite i 2014 sammenliknet med 2013.

Videre ble det i 2014 for første gang på mange år åpnet for et direktefiske etter uer. Dette fisket bidro også godt til fangstvolumet og omsetningen sammenliknet mengde og verdi av uer i tidligere år.

Prisutvikling

Prisene på alle arter økte i 2014 sammenliknet med 2013. Samlet veid snittpris for all levert produkt økte med så mye som kroner 4,54 mot foregående år.

Egen eksport av fisk

Da markedet for den største torsken var vanskelig ved inngangen til 2013, ble det besluttet at selskapet skulle forsøke å drive egen eksport og da i første omgang av torsk over fire kilo. Denne eksporten har fortsatt i 2014.

Omfanget av eksporten har vært relativt begrenset, og i 2014 utgjorde den kroner 8 400 279 av den totale omsetningen, sammenliknet med kroner 6 693 864 i 2013.

Fangstvolum produktvekt i tonn

Volum 2014 2013
Torsk 2 717 5 115
Hyse 612 1 286
Sei nord for 62°N 647 686
Sei sør for 62°N 387 502
Reker 297 171
Blåkveite 509 54
Uer 339 50
Annen fisk 69 94
Totalt volum 5 578 7 958

Veide snittpriser NOK

Volum 2014 2013
Torsk 18,12 14,35
Hyse 23,26 18,57
Sei nord for 62°N 13,95 10,46
Sei sør for 62°N 11,74 10,03
Reker 22,94 20,58
Blåkveite 33,27 26,67
Uer 13,89 6,64
 1
Snittpris all fangst 19,08 14,54

Driftskostnader

Driftskostnadene totalt sett økte relativt mye i 2014 sammenliknet med 2013.

Fellesutgiftene, ikke inkludert tilbakebetaling til Fiskeridirektoratet, som i 2013 utgjorde kroner 3 375 000 gikk ned med kroner 1 838 744, noe som i sin helhet skyldes redusert fangstvolum og dermed lavere fellesutgifter til lossing og emballasje.

Lønnskostnadene økte med kroner 3 204 199. Økningen skyldes økte utgifter til lott grunnet lavere kvotetrekk i henhold til tariff samt økte lønnskostnader i administrasjonen. De økte lønnskostnadene i administrasjonen skyldes i hovedsak at 2014 var første hele driftsår med nyopprettet stilling.

Utover dette økte andre driftskostnader kun marginalt. Forbruk av bunkers ble noe redusert til 3765 tonn i 2014 mot 3955 tonn i 2013. Selv om bunkerprisen på verdensmarkedet sank mye i løpet av 2014, økte total snittpris på bunkers for selskapet. Snittprisen på bunkers steg til kroner 5,30 i 2014 fra kroner 5,07 i 2013, mye grunnet økte avgifter.

De direkte utgiftsførte vedlikeholdskostnadene økte også noe til kroner 4 373 744 mot kroner 4 007 815 i 2013.

Selskapet har i 2014 balanseført periodisk vedlikehold med kroner 2 047 597. Kostnaden periodiseres over tre og fem år. Slik periodisering har ikke tidligere vært foretatt. Dersom nytt estimat ikke hadde blitt fulgt, ville dette periodiske vedlikeholdet blitt direkte utgiftsført, og dermed redusert årsresultatet tilsvarende. Balanseføringen av periodisk vedlikehold er gjort for å gi et mer rettvisende bilde av vedlikeholdskostnadene per år.

Som tidligere år har selskapet også i 2014 balanseført periodisk klassing. Dette utgjorde per 31.12. kroner 3 089 622.

Kostnader

Kostnader, utdrag 2014 2013
Fellesutgifter uten refusjon OVT 7 786 952 9 625 696
Lønnskostnader 35 942 808 32 738 609
Bunkers 19 560 825 19 823 504
Vedlikehold 4 373 744 4 007 815
Sum utdrag 67 664 329 66 195 624

Resultat

Hermes AS hadde i 2014 driftsinntekter på kroner 109 068 335 mot kroner 110 782 701 i 2013. I årets inntekter inngår betaling fra Fiskeridirektoratet ved OVT med kroner 8 353 296 som annen driftsinntekt.

Resultatregnskapet for 2014 viser et driftsresultat på kroner 19 312 296, og et ordinært resultat etter finans før skattekostnad på kroner 13 707 348.

Skattekostnaden på ordinært resultat er kroner 3 712 029, noe som gir et ordinært resultat på kroner 9 995 319.

Utbytte

Av årsresultatet på kroner 9 995 319 foreslår styret at det utdeles et utbytte til aksjonærene på kroner 2 000 000, samt at resterende kroner 7 995 319 overføres til annen egenkapital.

Egenkapital

Ved årsskiftet var den bokførte egenkapitalen kroner 61 372 358. Styret vurderer egenkapitalen som forsvarlig.

Selskapets stilling

Det fremlagte resultatregnskap med balanse og noter gir etter styrets mening et riktig uttrykk for selskapets stilling og drift ved beretningsårets utgang.

Inneværende år

Selskapet budsjetterer med overskudd også for 2015. Etter kjøp av kvoterettigheter i andre halvår 2013, har selskapet ved inngangen til inneværende år hatt et høyere eget kvotegrunnlag enn tidligere år dersom man ser bort fra tidligere “betalingskvoter”. Dette kvotegrunnlaget ønskes økt ytterligere ved kjøp av rettigheter i 2015.

Nøkkeltall

Nøkkeltall 2014 2013
Driftsinntekter 109 068 335 110 782 701
Driftsresultat 19 312 296 22 329 527
Finansresultat – 5 604 948 – 5 371 693
Ord.res. før skattekostnad 13 707 348 16 957 834
Skattekostnad – 3 712 029 – 4 413 269
Årsresultat 9 995 319 12 544 565

Fiskerimyndighetene gjennomførte i 2013/2014 en større omlegging i bruk av forskningskvoter. For selskapet innebærer dette at betaling fra Overvåkningstjenesten i Fiskeridirektoratet i form av torsk- og hysekvoter for de oppdrag man har avtalt opphørte fra og med 2014.

I 2015 har man inngått kontrakt på torsketokt som da gjøres opp i en avtalt betaling per døgn i motsetning til tidligere års praksis (2013 og tidligere) med tildeling av forskningskvoter for slike oppdrag.

Risiko

De vesentligste risikoforholdene rundt selskapets drift vil være begrensninger gjort i lov og forskrifter under året, ikke oppfiskede kvoter grunnet driftsavbrudd, endrede pris- og markedsforhold inkludert styrket kronekurs, økende oljepriser og et ellers økende kostnadsnivå.

Så langt i 2015 har markedssituasjonen for hvitfisk syntes positiv med en oppgang i fiskepriser i første kvartal.

Det er ikke signaler på at selskapet skal bli sterkt påvirket av andre risikoforhold for inntektsåret.

Med totale langsiktige lån på 125 000 000, så er man også utsatt for renteøkninger – noe som tas høyde for i budsjetter for inneværende år.

Det vurderes ikke som om egen eksport medfører stor risiko da betaling foreligger før varene frigis.

Likviditet

Resultatene i 2015 har så langt vært lavere enn forventet da det ble avdekket havari på hovedgiret under planlangt verkstedopphold i januar. Skaden er nå reparert, og det forventes ikke at man i inneværende år vil ha behov for å foreta større investeringer i fartøy og utstyr.

Som den vedlagte kontantstrømoppstillingen viser, så er likviditetssituasjonen i selskapet tilfredsstillende og forsvarlig i forhold til den driften man har. Total likviditetsbeholdning er per 31.12. på 18 109 734.

I tillegg til likviditetsbeholdningen har selskapet en trekkfasilitet med tilgjengelig ramme på kroner 21 000 000.

Merverdi

Med de kvoter og fartøy man har i selskapet, ligger det også merverdier utover det som fremkommer i regnskapet.

Forskning og utvikling

Selskapet har vært involvert i forskning og utvikling i 2014 gjennom to EU-prosjekter i samarbeid med de statlige institusjonene Nofima i Tromsø (WHITEFISH) og Nifes i Bergen (PARASITE).

WHITEFISH

Prosjektet har som mål å utvikle en metode for en enklere og automatisert utregning av miljøpåvirkningen fra det fiskeri vi driver, helt ned på turog halnivå. I denne forbindelse utføres det blant annet en livssyklusanalyse av rederi og fartøy som vil komme til stor nytte i vårt miljøarbeid.

PARASITE

Prosjektet har som mål å utvikle en ny metode og standard for deteksjon og telling av parasitter (kveis) i fiskekjøtt. Fisk fra Hermes vil derfor om kort tid kunne ledsages av utvidet kvalitetsdata med pålitelig kvantitativ informasjon om parasittinnhold.

Annen FOU

Utover direkte engasjement i EU-prosjekter har selskapet bidratt med midler til forskning og utvikling via avgift til salgslag.

Strategi

Styret igangsatte i 2012 en prosess med hensyn på strategisk utvikling av selskapet. Denne prosessen pågår fortsatt og styret vil i 2015 revidere tidligere vedtatt strategiplan.

Arbeidsmiljø og sikkerhet

Arbeidsmiljø og sikkerhet i selskapet og på fartøyet er anses for å være tilfredsstillende.

I 2014 har selskapet hatt fem hendelser om bord som har resultert i sykemelding etter moderate personskader. Øvrige sykemeldingene man har hatt gjelder forhold utenfor det selskapet råder over.

Totalt har selskapet hatt sykemeldinger tilsvarende 1,03 årsverk, dvs. omtrent 2,64 %.

Av materielle skader så har man hatt havari både på styrbord og babord vinsjemotorer, samt at man i innværende år har avdekket et større havari på hovedgiret. De to havariene på vinsjemotorer hindret ikke driften i 2014 i veldig stor grad, men førte til driftsstans i omtrent en uke totalt.

Havariet på hovedgiret som oppstod i 2014, men ikke ble avdekket før 2015, har resultert i uønsket verkstedopphold på totalt omtrent 20 dager fordelt på to verkstedopphold i januar og mars. Dette har ikke påvirket fisket i særlig grad.

I tråd med selskapets fokus på arbeidsmiljø, sikkerhet og helse, planla man i 2014 å gjennomføre felles sikkerhetskurs for samtlige mannskaper på hvert skift om bord. Det første skiftet gjennomførte slikt sikkerhetskurs i Tromsø i mars 2014, men tilsvarende kurs for det andre skiftet ble ikke gjennomført. Slikt kurs for det andre skiftet vil derfor bli gjennomført i 2015.

Ytre miljø

Det har ikke vært forurensning av det ytre miljø utover normale avgassutslipp fra ombordværende maskineri. Selskapet er inne i en kontinuerlig prosess
der det jobbes med energibesparelse, NOx- og CO2-reduksjon.

Likestillingssituasjonen

I 2014 har selskapet hatt en kvinnelig trainee ansatt ombord, men ingen kvinnelige styremedlemmer. Likestillingssituasjonen i selskapet og styret er ikke balansert, men dog akseptabel for bransjen.

Ingen ytterligere tiltak er iverksatt for å sikre likestilling.

Tromsø
31. desember 2014

19. mars 2015